Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Slovník

Slovník

 

absolute positioning absolutní polohování Polohování s referencí k nulovému bodu - výchozí pozici.  Viz také inkrementální polohování
acceleration zrychlení  Změna rychlosti jako funkce času. Měří se pro rotační (úhlové) zrychlení v  rad/s2 (občas  krok/s2)  pro krokové motory. Pro lineární zrychlení se používá m/s2 för linjär acceleration.
accuracy přesnost  Rozdíl mezi očekávanou a skutečnou pozicí. Viz také accuracy a repeatability.
ambient temperature okolní teplota  Teplota okolí, nejčastěji vzduchu v nejbližším okolí zařízení 
amplifier zesilovač  V servo-terminologii často používaný pojem. Míní se silová část, která zesiluje signál od řídícího systému a která pohání motor. Viz také drive.
armature kotva motoru Rotor v ss motoru s komutátorem. Viz také rotor.
ascii ascii Americký standardní kód pro výměnu informací. Dává číslo každému znaku v abecedě, číslici a znaku. Umožňuje komunikaci mezi počítači a řídícím systémem.
back emf napěťová konstanta Výraz pro generované napětí ve vztahu k otáčkám, pokud motorem otáčí vnější síla. Měří se v  V/rad/s, nebo V/krpm (volt na 1000 ot./min). Nazývá se také voltage constant.
Bifilar winding Bifilární vinutí Statorové vinutí je vinuto párově.
Bipolar drive Bipolární pohon Motor je řízen, že proud mění polaritu. Vinutí je monofilární.
CAN controller area network sběrnice pro seriovou komunikaci. Příklad pro CAN-protokol, který se používá pro řízení pohybu je DeviceNet och CANopen. Podporuje např. výrobky Baldor a Digiplan. Obvykle se používá párově svinutý stíněný kabel (pro dvojdrátovou komunikaci)

chopper drive chopper-pohon Pulzně-šířkově modulovaný koncový stupeň, který řídí proud krokového motoru. Nejčastěji bipolární, proud prochází vinutím oběma směry.

Class B insulation Izolace třídy B Třídění maximální teploty vinutí u motorů. Třída B = 130°C.
Class F insulation  Izolace třídy B Třídění maximální teploty vinutí u motorů. Třída F = 155°C.
closed loop system se zpětnou vazbou Řídící system se senzorem, který průběžně informuje řídící elektroniku o skutečné rychlosti, momentu nebo pozici.
cogging xxxxxxx Výraz, který popisuje nerovnoměrnost pohybu při nerovnoměrném momentu. Jeho rušivý vliv se projevuje nejčastěji u jednoduchých otáčkově řízených motorů a servosystémů.
commutation komutace frekvence změn proudu, která je třeba, aby se motor rovnoměrně otáčel.  SS-motory jsou komutovány pomocí uhlikových kartáčků a kolektoru.
continuous stall torque průběžný moment se stojícím rotorem. Udává moment, který rotor generuje při nulových otáčkách bez toho, aby se přehřál. 4asto se používá jako nominální moment u servo motorů.
Critical damping Kritické tlumení - když čas odpovědi na inkrementální změnu rychlosti nebo pozice je minimální.
Damping tlumení - Snížení nebo vyloučení překmitu u řízené jednotky. Tření zvětšuje tlumení.
datum (position) Domácí pozice  Referenční pozice v polohovacím systému.  Nejčastěji mechanicky definována pomocí senzoru. Používá se též výraz    home nebo zero (position).
Dead band Mrtvý úhel, mrtvá oblast, mrtvý úhel, ve kterém se motor zastaví  např. díky vnějšímu tření.
deceleration retardation  Zpomalení jako funkce času(negativní zrychlení)
desynchronised desynchronizace Když krokový motor přestane následovat své pohonné pulzy a zastaví se s pískavým zvukem nebo se točí trhavě bez kontroly, říká se, že je desynchronizovan.
Detent position Klidová pozice - staticka pozice pro zcela nezatížený rotor, když je motor magnetizován.
detent torque bezproudový moment je ten moment, který je třeba, aby se otočil rotor motoru, který není připojen na napětí. Pojem se používá nejčastěji pro krokové motory, jelikož u ostatních typů je tato hodnota zanedbatelná. Používá se rovněž výraz residual torque.
drive drivsteg, drivare, drivdon Detta begrepp används mest för stegmotorns drivelektronik. Den omvandlar pulståget till omkoppling av effekten till stegmotoms lindningar, så att motorn rör sig stegvis eller kontinuerligt. Det engelska begreppet används ibland också för servoförstärkare, servo drive.
duty cycle cykl pohonu  Popisuje řízení motoru v čase.
dynamic braking dynamisk broms pasivní metoda brzdění ss motoru nebo AC- servomotoru. Napětí se odpojí a vinutí se zkratuje přímo nebo přes výkonový rezistor.  Výsledkem je brzdění dle exponencíalní funkce s klesajícím brzdným momentem. Obvyklá metoda pro brzdění při výpadku elektřiny.
efficiency účinnost  Poměr výkonu a přikonu. Často se udává v procentech.
Electronic Damping  Elektronické tlumení - elektronické tlumení překmitu. Vinutí se zapojí aby motor a zátěž se dostaly do klidové polohy ve stejném okamžiku jako se vykoná poslední krok. 
Friction Tření - odpor proti pohybu způsobený plochami které se vzajemně pohybují. Tření může být konstantní nebo se zvyšovat s rychlostí.
home (position) domácí pozice Referenční pozice v polohovacím systému. Často mechanicky definována s pomocí senzoru. nazývá se často zero nebo datum (position)
Holding Torque Přidržovací moment Maximální moment,kterým lze magnetizovaný motor zatížit aniž by se pozice rotoru změnila.
hysteresis hystereze Odchylka systému jako odpověď při stoupajícím nebo klesajícím signálu. 
incremental positioning inkrementální polohování,
Polohování proti definovanému bodu. Měří se vzdálenost a ne pozice.
indexer polohovací jednotka - nejčastěji se míní polohovací zařízení pro krokové motory.
inertia Moment setrvačnosti Míra odporu hmoty proti změnám úhlové rychlosti. Čím vyšší moment setrvačnosti, tím větší točivý moment je třeba pro akceleraci nebo reverzaci. Moment setrvačnosti je funkcí materiálu a tvaru ovladané hmoty. Měří se v [kgm2].
Incremental Motion Inkrementální pohyb Pohyb, který začne, trvá a poté se zastaví. Pohyb je genrován pomocí pulzů.
inertia ratio poměr momentů setrvačnosti Poměr mezi momentem setrvačnosti zátěže a motoru. jeden z aspektů při dimenzování polohového systému. Speciálně u servo systému je nevhodné, pokud je hodnota vysoká jelikož může dojít k rozkmitání nebo problému nnalézt správnou pozici.
Instantaneous Start-Stop Rate Okamžitá frekvence start-stopp Maximální frekvence terou lze připojit ke krokovému motoru v klidu, aby se roztočil bez ztráty kroku.
interpolation interpolace Koordinovaný pohyb mezi osami. Obvyklá je lineární nebo rotační interpolace, což znamená, že motory, které pohánějí xy-stůl vytvoří lineární nebo rotační pohyby na ploše.
ISA Industry Standard Architecture Expanzní sběrnice a standard pro karty v PC-počítačích. V nových počítačích se již nevyskytují, jejich nasledný standard byl  PCI-typ.
limit switch  spínač koncové polohy Elektrický spínač, který dá signál řídícímu systému, když poháněný systém dosáhne hraniční polohy.
Load Angle - Dynamic  Zátěžový úhel (dynamický) ˇUhel mezi pozicí zatíženého a nezatíženého rotoru v určitém okamžiku.
Load Angle - Static  Zátěžový úhel (statický) Úhel mezi magnetickým polem statoru a rotoru
Maximum Reversing Rate Maximální reverzační schopnost  Maximalní frekvence pulzů kterou lze napájet nezatížený krokový motor aby změnil směr otáčení aniž by vypadl ze synchronizace.
Maximum Slew Rate Maximální pohonná rychlost Maximalní frekvence pulzů kterou lze napájet krokový motor aniž by vypadl ze synchronizace.
microstepping mikrokrokování Způsob, jak elektronicky získat větší počet pulzů na otáčku u krokového motoru, tedy zvýšit rozlišení. Motor získá rovnoměrnější chod, sníží se hluk, zvýší se přesnost a lepší opakovatelnost.
Mechanical Damper Mechanický tlumič - zařízení s definovaným třecím momentem, které se připevní na rotor krokového motoru, aby tlumilo kmity a rezonance.
motion controller programovatelný řídící sytem motorů
open loop Řídící systém bez zpětné vazby pomocí senzoru. Většina krokových motorů se spoléhá, že motor nasleduje pulzy bez ypětné kontroly, zatímco servo systém vyžaduje zpětnou vazbu pro svou funkci.
opto-isolation opto-izolace, optické spojení  Metoda přenosu signálu z jedné jednotky k jiné bez potřeby společného zemniho potenciálu. Signál je přenesen pomocí světelného zdroje (LED) a přijme se pomocí světelného senzoru - fototranzistoru.
overshoot překmit V rychlostním servu: když motor při akceleraci nebo retardaci nejdříve překročí a poté se vratí k požadovaným otáčkám. U polohovacího serva - I positionsservo: motor nejdříve překročí a poté se vratí k požadované pozici.
 Overshoot (Permanant) Překmit (stálý) pozice krokového motoru, ve které se zastaví ve srovnání s požadovanou pozicí.
 Overshoot (Transient) Překmit (tranzientní) pozice krokového motoru, které nejdříve dosáhne aby poté se otočil do požadované pozice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCI Peripheral Component Interconnect - Expanzní sběrnice a standard pro karty pro PC-počítače
Phase Fáze - sada magnetizovaných statorových pólů.
Phase Angle Rotor-Stator Fázový úhel rotor-stator -  skluz. Úhel rotoru proti úhlu statorového pole u zatíženého asynch. motoru.
power výkon Pro motory je výkon rovný točivému momentu krát otáčky. Měří se ve Watech.
PWM pulse widh modulation Pulzně šířková modulaces Tok digitálních pulzů se převede na analogový signál např. pomocí  RC-členu.
pulse rate Frekvence pulzů. Počet pulzů za sekundu odpovídá rychlosti krokového motoru nebo pulzně řízeného servomotoru.
Pull In Step Rate kritická synchronizační frekvence Maximální konstantní kroková frekvence, se kterou může startovat zatížený krokový motor bez ztráty kroku.
Pull In Torque kritický synchronizační moment Maximální konstantní krokový moment, se kterým může startovat zatížený krokový motor bez ztráty kroku.
Pull Out Step Rate maximální frekvence Maximální kroková frekvence, se kterou může pracovat zatížený krokový motor bez ztráty kroku, pokud je frekvence zrychlována na krokovou frekvenci.
Pull Out Torque maxmoment maximální moment se kterým může pracovat zatížený krokový motor bez ztráty kroku, pokud je frekvence zrychlována na krokovou frekvenci.
ramping xxxxxx Akcelerace nebo retardace motoru
rated torque nominální moment, specifikovaný moment Momentová kapacita motoru při daných otáčkách. Pro krokový motor je třeba vztahovat tento moment  k danému typu pohonu, jeho napětí a prudu na fázi.
regeneration regenerace, Zpětný přenost výkonu. Když motor brzdí elektricky, stavá se z něj generátor a vrací energii do pohonné elektroniky. Ta a její síťový agregát musí být dle toho dimezovány, obzvláště pokud je třeba brzdit velké točivé momenty nebo vertikální zátěž.

relative accuracy relativní přesnost  Používá se pro vnitřní definici mikrokrokové přesnosti. V perfektní soustavě je každý mikrokrok stejný, ale motor i pohon způsobí odchylky až do tohoto čísla. Nazývá se též step-to-step accuracy

repeatability opakovatelnost-přesnost Udává jak blízko se k dané pozici motor opakovatelně dostane při pohybu z jedné strany (unidirectional) nebo z libovolné strany (bidirectional). Opakovatelná přesnost je v polohování často důležitější než její přesnost. 
residual torque bezproudový moment je ten moment, který je třeba, aby se otočil rotor motoru, který není připojen na napětí. Pojem se používá nejčastěji pro krokové motory, jelikož u ostatních typů je tato hodnota zanedbatelná. Používá se rovněž výraz detent torque.
resolution rozlišení  Nejmenší inkrement v polohovacím systému  Pro krokový motor počet kroků na otáčku a pro servomotor počet pulsů na otáčku.  nezaměňujte s přesností. Servo systém se zátěží často nezvládne polohování s přesností na jeden puls. krokový motor "péruje kolem své pozice " při zatížení, při vzsokoroylišovacím mikrokrokování často i o několik pulsů. Rozlišení  má být nejméně 5, raději 10 krat požadovaná přesnost.
resolver resolver Typ polohového senzoru, kterź během jedné otáčky dá absolutní údaj o poloze. Dá analogový signál,který se převede na digitální signál.  Resolver se nejčastěji používá pro zpětnou vazbu rychlosti a pozice u střídavého servo systému.
resonance rezonance, vlastní oscilace. Stav krokového motoru, když motor je poháněn frekvencí blízké vlastní frekvenci motoru. Rezonanční problém se zmenšuje se stoupajícím rozlišením.  V servosystémech vznikají vlastní oscilace když řídící signál generovaný zpětnou vazbou je tak silný, že jeho působení způsobí pohyb jehož výsledek je větší než původní chyba.
Resonant Range oblast rezonance Oblast pod maximální frekvencí kde motor se uvádí do rezonance a vypadává ze synchronizace. 
Response Time čas odpovědi Čas od okamžiku, kdy vinutí je připojeno na napětí, do okamžiku, kdy zátěž dosahne své konečné stabilní polohy. 
(Maximum)Reversing Rate
Revolution otáčka Otáčka rotujícího hřídele. Používá se často pro udání rotační dráhy. Občas ve slangu vyjadřuje rychlost jako ot./sek. (revolutions/s) nebo ot./min, (revolutions per minute).
Ringing xxxxxx Vysokofrekvenční oscilace nebo rezonance, často zapříčiněná příliš tvrdě vytrimovaným servo systémem.
RMS root mean square kvadratická střední hodnota  V motorové technice se RMS-proud a RMS-moment používá pro porovnání nominálního momentu motoru.
rotor rotor Rotující část motoru
Rotor Inertia moment setrvačnosti  Veličina popisující jak velký odpor klade těleso změně jeho pohybu. je funkcí průměru a délky rotoru.

RS-232C Standard pro datovou komunikaci obvyklou v průmyslu pro její relativně nízkou citlivost k rušení a jednoduchý protokol. Sériový přenos dat. Standard definuje napětí a čas takže zařízení různćh výrobců může vzajemně komunikovat.

RS-422 och RS-485 další stupeň vývoje RS-232C, s rozdílným HW, zlepšena imunita proti rušení. Lze používat pro přenos dat na delší vzdálenosti a může komunikovat s více jednotkami.
servo amplifier servo zesilovač
servo controller řídící servo systém
servo servo Systém sestávající z více jednotek, který průběžně dohlíží na aktuální informace (např. rychlost, poloha), srovnává je s požadovanými hodnotami a koriguje skutečné hodnoty aby se odlišovaly od požadovaných co nejméně.
Settling Time xxxxxx čas od doby, kdy řídící signál je aktivní do doby, kdy motor se nachází ve své stabilní koncové pozici.
slew xxxx Ta část pohybu, která se děje s konstantní nenulovou rychlostí. Často se tím míní maximální konstantn´rychlost systému.
Slew Rate provozní rychlost Oblast provozu motoru, pro vysoké rychlosti v jednom směru. Motor  nemůže mžikově startovat, zastavit se nebo se otočit při této rychlosti.
stall torque startovní moment Točivý moment při mechanickém zablokování rotoru. Viz také Continuous stall torque.
start-stop frequency start-stop-frekvence Nejvyšší frekvence se kterou může krokový motor se zatížením startovat a zastavovat se bez náběhového a doběhového času. Též se používá  start-stop speed.
Start/Stop Region Start/stop oblast  Oblast, ve které může motor mžikově startovat a zastavit. Často se používajíkřivky s různými momenty setrvačnosti.
static torque přídržný moment
stator stator Statický díl motoru, kde se vytváří magnetické pole kolem rotoru.
step krok Vlastní proces krokového motoru pro rotaci hřídele o určitý úhel.
Step Accuracy Kroková přesnost - přesnost při polohování pro nezatížený krokovýmotor. Úhlová chyba není akumulovatelná.
Step Angle Krokový úhel Specifikovaný úhel o nejž se rotor pootočí pokaždé, když dostane elektrický krokový signál. 
Step Angle Error Kroková úhlová chyba Odchylka mezi skutečným krokovým úhlem a teoretickým úhlem. 
Stepping Frequency Kroková frekvence Počet kroků za sekundu, který provede rotor při konstantní řídící frekvenci.
Steps Per Revolution Kroky na otáčku - počet kroků, které jsou třeba pro jednu otáčku rotoru o 360°.
Steps Per Second or Pulse Rate Kroků za sekundu - počet úhlovćh inkrementů které motor provede za sekundu. To odpovídá u ostatních motorů otáčkám měřených v otáčkách za minutu.
Step Sequence Kroková sekvence Sekvence různých napětí  připojenćh k vinutí a generovaná logickými obvody.
Step Error Kroková chyba - maximální úhlová odchylka, pozitivní nebo negativní,
vztažená vůči správnému krokovému úhlu, když osa rotuje z jedné pozice na druhou.
stepper motor drive pohonná jednotka krokového motoru.
Step Position Error Polohovací chyba Odchylka u nezatíženého motoru od jeho pozice ve dvou po sobě následujících krocích.

step-to-step accuracy relativní přesnost  Používá se pro definici vnitřní přesnosti mikrokroku. V perfektním systému by měl každý mikrokrok být stejně velik. Ale motor i jeho pohon mají odchylky až ve velikosti tohoto čísla.  nazývá se také relative accuracy.

stiffness tuhost Schopnost odolávat pohybu při vnějším působení točivého momentu (pro točivépohyby) nebo síly (u lineárních pohybů).
synchronism synchronizace Krokový motor, který rotuje s rychlostí toku pulzů je synchronizovaný.
tacho generator tacho-generator  Senzor, který generuje analogový napěťový signál proporionální rychlosti otáčení.
tachometer tachometr To samé jako tachogenerátor.
torque točivý moment  Síla, která působí kolmo na poloměr v rotujícím směru. Měří se v Nm. (Newtonmetrech).
torque constant momentová konstanta Vztah mezi točivým momentem a proudem.  Měří se v  Nm/A.

torque-to-inertia ratio  poměr momentu ku setrvačnému momentu Čím vyšší je poměr, tím rychleji může motor akcelerovat. Důležité u aplikací s velkým zrychlením zátěže.

torsional stiffness torzní tuhost  Míra tuhosti převodovky na výstupní hřídeli při zablokované vstupní hřídeli. Udává se v [Nm/rad] nebo [Nm/úhlovou minutu] co6 je více praktické jelikož vůle prevodovky se měří často v úhlových minutách. (1/60 stupně).

TTL (Transistor-to-Transistor Logic) TTL Obvyklý typ  digitálních logických obvodů. Logická nula je <0,8 V a logická jedničkaje  2,5–5 V. Obvyklý signál y optických encoderů.
tuning vyladění  Řídící systémy se zpětnou vazbou vyžadují vyladění pro získání správných časových konstant a úrovní pro řídící signál ze zpětné vazby a tím vyloučit nestabilitu.
Unifilar Winding Unifilární vinutí - každý pól statoru má pouze jedno vinutí. Používá se u motorů se 4mi připojovacími vodiči.
Unipolar Driver Unipolární pohon - jednoduchý způsob pohonu se 4mi tranzistorovými spínači, kde proud vždy prochází jedním směrem. Vinutí je bifilární.

velocity profile rychlostní profil Křivka, která popisuje změnu rychlosti jako funkci času.Dobrý způsob, jak popsat práci motoru graficky, jelikož je definována rychlost, zrychlení a prostoje.

velocity rychlost Rychlost rotační nebo lineární Rotační se měří v [rad/s] (radiany/sekundu) nebo [ot./min], lineárně v [m/s]. Pro krokové motory se používá rovněž kroků/sekundu, (sps - steps per second).
winding vinutí  Stator nebo rotor obsahují vinutí. Obvzkl´z materiál je měď.
Winding Inductance Lindningsinduktans Varje spole som lindats runt en statorpol uppvisar en viss induktans. Ju fler varv (tunnare tråd)
desto högre induktans. Induktansen hindrar strömmen från att snabbt växla polaritet.
Winding Resistance Lindningsresistans Den koppartråd som lindas runt en statorpol uppvisar en viss resistans. Ju fler varv (tunnare tråd) desto högre resistans. Strömmen i kvadrat multiplicerat med resistansen ger den ohmska förlusteffekten i lindningen.
Viscous Damper Viskös dämpare - en anordning som innehåller en vätska, som har ett bromsande moment under rörelsen. Vid stillestånd påverkas stegmotorn ej.
voltage constant spänningskonstant, mot-emk Uttryck för genererad spänning i förhållande till varvtal då en motor roteras med extern kraft (som generator). Mäts i V/rad/s eller V/krpm (Volt per 1 000 r/min). Kallas även back emf.
zero (position) domácí pozice Referenční pozice v polohovacím systému. Často mechanicky definována s pomocí senzoru. nazývá se často zero nebo datum (position)
 
 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved