Pohonnatechnika.cz

 

Domů / ŠKOLA / Škola - Frekvenční měniče / Správná instalace

Správná instalace FM - úvod

Volba produktu a materiálu

Výběr produktu a materiálu pro pohony s měniči má zásadní význam, abychom se vyhnuli rušení přístrojů v blízkosti pohonného zařízení. Často se setkáme s doporučením výrobců, které materiály jsou vhodné pro instalaci - např. vhodné síťové a motorové kabely. Většinou jsouvšak doporučení všeobecná a ne vždy odpovídají nabídce na trhu. Tyto materiály a produkty mohou být i zcela nové a zapříčiní, že budete muset mít tyto né věci na skladě náhradních dĺů. Je vhodnější zvolit podobné nebo kvalitnější produkty, které lépe odpovídají současnému sortimentu produktů.

Montáž

Základním principem je zvolit měiče, motorové kabely a motory, které tvoří souvislý stíněný systém - Faradayovu klec. V tomto systému mají být i signálové kabely k a od frekvenčního měniče. Nejobtížnější je, že při konstrukci a montáži nepracujeme pouze s 50 Hz. To znamená, že zařízení obsahuje proudové komponenty, které pracují v oblasti MHz. Zařízení, které vykazuje dobrý zemnicí systém při 50 Hz vykazuje potenciálové rozdíly mezi jednotlivými částmi systému. To pak může zapříčinit nebezpečí úrazu při těchto vysokých frekvencích. Je třeba si uvědomit celou problematiku se zemnicími vodiči a vyrovnáváním potenciálů v systému.

Motorové kabely

Při napájení FM vzniká v kabelech mnoho vyskokofrekvenčních napětí, které způsobí velké kapacitivní proudy do země v motoru. Tyto proudy po návratu k místu napájení zapříčiní pokles napětí na zemění (zemnicím vodiči) a v PEN obvodu transformátoru. Tyto poklesy napětí, obzváště poklesy napětí v PEN obvodu způsobí rušivá napětí v ostatních připojených přístrojích.

Abychom zmenšili problematiku rušení, použijeme stíněné kabely. Je třeba, aby impedance stínění (tedy odpor pro střídavá napětí) nebyla příliš vysoká, protože vede velké proudy při vysokých frekvencích. Pokud napájecí kabel vykazuje vysokou impedanci stínění, kde kapacitivní svodové proudy se vracejí k měniči, bude se tento proud šířit instalací po ochranném zemění a eventuelním vyrovnávaním potenciálů. Tím vytvoříme plíživé rušivé proudy v systému a zcela ztratíme kontrolu nad zařízením.

Motorové kabely musí být třifázové se stíněním. Abychom zajistili, že se kapacitivní svodové proudy, které obdržíme např. v motoru, vrátí zpět k měniči, je třeba použít co nejnižší možnou impedanci. Ideální stínění kabelu je kovová fólie, která obklopuje fázové vodiče.  Při instalacích v citlivých prostředích si musíme uvědomit, že zpětný proud, který prochází stíněním je potenciální zdroj rušení. Můžeme použít dvojitě stíněné motorové kabely, kde se vnitřní stínění připoji jak k motoru, tak i k měniči a vnější stínění se připojí pouze k měniči.

V mnoha méně citlivých prostředích lze použít kabely typu FKKJ s plochou stínění nejméně 2,5 mm². Viz návody k instalaci od jednotlivých výrobců.
Kabel připojíme k motoru tak, aby stínění bylo připojeno po celém obvodu. Připojení stínění ke svorce v motoru musí být co možná nejkratší. Průchodka musí mít těsnění z vodivého materiálu. To znamená, že plášť kabelu se odizoluje tak, aby stínění bylo v kontaktu s těsněním na celé jeho vnitřní ploše. Těsnění mezi víčkem a tělem krabice pro svorky musí být vodivé.  Mezi víčkem a tělem motoru – krabicí – nesmí být barva. Kabely se položí na vlastní kabelové žebříky, abychom minimalizovali spojení mezi rušivými signály a ostaními vodiči.  Křížení s ostaními síťovými kabely musí vždy být v úhlu 90°.

Zemění
Můžeme v úvodu konstatovat, že problematika zemění může být při použití měniče komplexní. Je těžké jednoznačně doporučit jedno řešení, které se hodí pro všechny instalace.
Abychom měli zemnicí proudy pod kontrolou, je třeba striktně dodržovat hvězdicové uspořádání zemnicího systému. Pokud na koncích systému začneme vzájemně spojovat jednotlivé komponenty, vytvoříme zemnicí síť a je nemožné předpovědět co se stane, když dovolíme průchod vyskofrekvenčním proudům z měniče.  Není nic neobvyklého, že když změříme proudy v částích zařízení jako jsou instalační žebříky, armovací ocel, vodovodní potrubí, kovové nosníky atd., dostaneme hodnoty mnoha ampérů. Tyto plíživé proudy indukují rušivé proudy v kabelech položených daleko od měniče. Tyto plíživé proudy též vytvoří magnetické pole v prostorách budovy. Nikdy proto není zbytečné zdůrazňovat důležitost promyšleného zemnicího systému při použití měničů.

Důsledně hvězdicová zemnicí síť má však nedostatky z hlediska vyrovnávání potenciálů. Poblíže ležící části zařízení, které jsou uzemněny vlastním zemnicím vodičem pak mohou dosahovat značných potenciálových rozdílů, což se pocítí při jejích vzájemném zkratu nebo při bouřce.  To přináší nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí poškození zařízení. V průmyslu se zemnicí systém často záměrně předimenzuje právě proto, aby se zmenšilo riziko s potenciálovými rozdíly. To s sebou nese důsledek, že budeme akceptovat nárůst zemnicích proudů.

Povšimněte si, že můžeme obdržet vysoký rozdíl potenciálů mezi motorem napájeným z měniče a okolními předměty, jako např. čerpadlo nebo ventilátor, pokud zemnění není řádně provedeno s ohledem na vysokofrekvenční proudy. To znamená ohrožení bezpečnosti osob.

 

Na stránce se pracuje 

 

 

 
 

Copyright © Pohonnatechnika.cz 2007-2019. All rights reserved